SmartSales (VanSales & SalesForce Automation)

SmartSales (VanSales & SalesForce Automation)

SmartSales ซอฟต์แวร์การขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า (VanSales) และรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า (SalesForce) ที่จะเข้ามาช่วยจัดการ การขายให้ง่าย และช่วยปิดการขายได้รวดเร็วมากขึ้น ช่วยควบคุมสต๊อกได้อย่างแม่นยำ สามารถพกพาเข้าไปทำกิจกรรมการขายได้ทุกที่ เป็นระบบที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรมที่รันบน Tablet ระบบ Android และใช้ควบคู่กับปริ้นเตอร์พกพาที่มีขนาดกระทัดรัด เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth สามารถพิมพ์บิล ให้ลูกค้าได้ทันที และใช้เป็นใบกำกับภาษี (Invoice) / ใบลดหนี้ (Credit Note) ถูกต้องตามกรมสรรพากร

Availability:In stock
Details

SmartSales (VanSales & SalesForce Automation)

+++ โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ และหน่วยเครดิตโดยเฉพาะ +++

       SmartSales ซอฟต์แวร์การขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า (VanSales) และรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า (SalesForce) ที่จะเข้ามาช่วยจัดการ การขายให้ง่าย และช่วยปิดการขายได้รวดเร็วมากขึ้น ช่วยควบคุมสต๊อกได้อย่างแม่นยำ สามารถพกพาเข้าไปทำกิจกรรมการขายได้ทุกที่ เป็นระบบที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรมที่รันบน Tablet ระบบ Android และใช้ควบคู่กับปริ้นเตอร์พกพาที่มีขนาดกระทัดรัด เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth สามารถพิมพ์บิล ให้ลูกค้าได้ทันที และใช้เป็นใบกำกับภาษี (Invoice) / ใบลดหนี้ (Credit Note) ถูกต้องตามกรมสรรพากร
       รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า และแนะนำการสั่งซื้อ การเก็บเงินค้างชำระ ระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุก การตรวจนับสินค้าประจำงวด การรับคืนสินค้าจากลูกค้าการขอเบิกสินค้าระหว่างทางของพนักงานขาย รายงานที่ดูได้ตลอดเวลา และทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งพิกัดร้านค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS )
        มีระบบการซิงค์รับ-ส่งข้อมูลกับสำนักงานที่รวดเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ต Wi-Fi, Hotspot, เน็ตซิม 3G, 4G สำหรับสำนักงาน สามารถบริหารจัดการแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนการพบลูกค้า กำหนดราคา และแผนการส่งเสริมการขาย กระกระจายข่าวสารให้พนักงานขาย สามารถดูรายงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังดูรายงานในรูปแบบแผนที่ได้ เช่น รายงานการขายสินค้าตามตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า รายงานการพบลูกค้าของพนักงานขายบนแผนที่ เป็นต้น

 

 

คุณสมบัติสำคัญของ SmartSales (ทุกภารกิจในหนึ่งเดียว)

⇒ รองรับธุรกิจที่มีหลายสาขา และแต่ละสาขามีได้หลายคลังสินค้า
⇒ รองรับธุรกิจที่มีศูนย์กระจายสินค้า (Distributor Management) และดูรายงานต่างๆ รวมที่ส่วนกลาง (Consolidate Report)
⇒ เป็นระบบที่รองรับการขายแบบหน่วยรถ (Van Sales) และแบบหน่วยเครดิต
⇒ (Sales Force) อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน
⇒ มีรูปสินค้าประกอบ ทำให้ง่ายในการเลือกสินค้าขาย และป้องกันความผิดพลาด
⇒ มีรูปร้านค้าประกอบ แสดงแผนที่พิกัด และสามารถนำเส้นทางไปยังร้านค้าได้อย่างง่ายดาย
⇒ รองรับหน่วยขายได้ไม่จำกัด (ตัดสต๊อกตาม Packing Size) และกำหนดราคาขายแต่ละหน่วยสินค้าได้อิสระ (Standard Price)
⇒ รองรับการจ่ายเงินแบบ QR Code
⇒ กำหนดชุดราคาขาย (Price List Group) ได้ไม่จำกัด
⇒ รองรับการตั้งโปรโมชั่นสินค้าแบบรายตัวสินค้า (Item Promotion)
⇒ รองรับการตั้งโปรโมชั่นสินค้าแบบรายกลุ่มสินค้า (Group Promotion)
⇒ รองรับการตั้งโปรโมชั่นสินค้าแบบกระเช้าสินค้า (Combo Set Promotion)
⇒ รองรับการให้โปรโมชั่นท้ายบิล (Bill Discount)
⇒ กำหนดกลุ่มลูกค้า (Attribute Group) ได้อย่างไม่จำกัด ส่งผลให้โปรโมชั่นต่างๆ และชุดราคาขาย สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ได้อย่างชัดเจน
⇒ สามารถกำหนดกลุ่มสินค้าให้พนักงานขายแต่ละคนได้ (Group of Sales Product) ให้ขายหรือเห็นเฉพาะสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น
⇒ มีโมดูล Audit ให้ทางพนักงานขายเข้าทำกิจกรรมต่างๆ เช่น Call Card, Sales Talk, Merchandise, PC Brief, Deposit เป็นต้น
⇒ สามารถบันทึกค่าใช้จ่าย -รายรับ (Expense) ของพนักงานขาย
⇒ ตั้งคำถามแบบสำรวจการตลาด (Market Survey) เพื่อนำข้อมูลดิบที่ได้ ไปวิเคราะห์ผลและใช้วางแผนกลยุทธทางการตลาด
⇒ ควบคุมการขาย ณ จุดพิกัดที่ตั้งจริงของลูกค้า ถ้านอกพิกัดต้องได้รับการอนุมัติก่อน (มีทั้งแบบ Auto และ Manual)
⇒ กำหนดเป้าหมายการขาย (Sales Target) ของแต่ละพนักงานขาย และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
⇒ ที่ Back Office สามารถออกใบกำกับภาษี หรือใบลดหนี้ โดยอ้างถึง
⇒ ใบสั่งซื้อ หรือใบรับคืนชั่วคราว ที่ Tablet ส่งมาให้
⇒ ที่ Back Office สามารถคีย์ขายและพิมพ์ใบกำกับภาษีได้โดยตรง
⇒ รองรับการตรวจนับสินค้าบนรถ (Stock Count On Van) ในระหว่างรอบขาย หรือปิดรอบขายและปรับปรุงสต็อกให้อัตโนมัติ
⇒ กำหนด Security แต่ละกลุ่มผู้ใช้งานได้ถึงแต่ละเมนูของโปรแกรม
⇒ รายงานต่างๆ แสดงเป็นรูปแบบรายงานทั่วไป, กราฟ (วงกลม,แท่ง,เส้นตรง) เช่น
    - รายงานขาย (about 18 reports),
    - รายงานรับคืน (about 7 reports),
    - รายงานการเก็บเงิน (about 6 reports),
    - รายงานสต็อกสินค้า (about 18 reports),
    - รายงานอื่นๆ (about 20)

 

 

 

 

ประโยชน์ของ SmartSales (VanSales & SalesForce Automation) โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ       เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ให้ข้อมูลเพียบพร้อมอยู่บนฝ่ามือ ทุกภารกิจของพนักงานขายสำเร็จอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง พนักงานขายสามารถพบลูกค้าได้มากขึ้น
       นั่นหมายถึง ยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายจะลดลง จากการที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ลดความยุ่งยาก สับสน และล่าช้าจากข้อมูลที่ ผิดพลาดได้ง่ายจากพนักงานขาย หรือพนักงานป้อนที่ข้อมูลเอง เช่น ราคาขาย ยอดรวม ยอดเก็บเงิน และอื่น ๆ
       การสื่อสาร รับ-ส่งข้อมูล และรายงานที่รวดเร็ว ทำให้ฝ่ายบริหาร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจ แล้ว ยังเป็นการเสริมภาพพจน์ ขององค์กรอีกด้วย
       จากการทำงานที่เป็นระบบ การวางแผนการส่งเสริมการขาย กำหนดราคา ของแถม กำหนดสายวิ่ง (Route) วางแผนการพบลูกค้า ตั้งเป้าหมายการขายในการเก็บเงินค้างชำระ ควบคุมวงเงินเครดิต และอื่นๆ จะถูกกำหนดโดยส่วนกลาง โดยฝ่ายบริหาร ทำให้การควบคุม ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ SmartSales จะทำให้ การควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุกสินค้า ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

Datasheet

SmartSales

Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: SmartSales (VanSales & SalesForce Automation)

การจัดส่ง & การซัพพอร์ต

 
 

จัดส่งฟรี

จัดส่งฟรี!! สำหรับยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 3,000.- ขึ้นไป

 

ซัพพอร์ต & สอบถาม

@aaaplus

 

เปลี่ยน & คืนสินค้า

สินค้ามีปัญหา เปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วันทำการ

 

ช่างผู้ชำนาญการ

มีช่างผู้ชำนาญการให้คำปรึกษาสินค้าครบวงจร