การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านคลังสินค้ากับเครื่องอ่านบาร์โค้ด

       การที่เราติดฉลากบาร์โค้ดเพื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดที่สินค้านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านคลังสินค้าซึ่งจะทำให้การจัดเก็บเป็นไปได้อย่างดีซึ่งเป็นการป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือขั้นตอนการับสินค้านั้นเอง

ขั้นตอนการทำงานในการจัดเก็บสินค้าเมื่อเราใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด และHandheld Computer ร่วมกันคือ

⇒ การเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว
⇒ สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ถูกติดบนสินค้าขณะตรวจรับสินค้า
⇒ ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างสถานที่จัดเก็บแบบประจำและสถานที่จัดเก็บแบบไม่ประจำ
⇒ เปิดกล่องสินค้าที่สถานที่จัดเก็บ
⇒ ตรวจสอบการจัดเก็บโดยการสแกนบาร์โค้ดบนชั้นวางและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบาร์โค้ดบนกล่องสินค้า

       เมื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด และHandheld Computer การนำทางไปยังพื้นที่จัดเก็บและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าสามารถทำได้พร้อมกัน ซึ่งทำให้กระบวนการรวดเร็วขึ้นมาก พร้อมทั้งให้การจัดเก็บสินค้ามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

       กรณีที่รับสินค้าเพียงครั้งเดียว สินค้าจะถูกรับตามแต่ละรายการสั่งซื้อซึ่งคุณสามารถเริ่มบรรจุและตรวจสอบสินค้าได้ทันทีหลังจากการรับสินค้านั้น ซึ่งขั้นตอนมี ดังนี้

⇒ ออกรายการรับสินค้าพิมพ์รายการรับล่วงหน้า
⇒ สแกนบาร์โค้ดของหมายเลขรับสินค้าและหมายเลขสินค้า
⇒ ตรวจสอบสถานที่รับสินค้า
⇒ สแกนบาร์โค้ดบนชั้นวางและตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับสินค้า
⇒ บรรจุและส่งสินค้าโดยพิมพ์ฉลากส่งมอบสินค้าติดฉลากบกล่องสินค้าหลังจากทำการบรรจุและจัดวางกล่องไว้ที่พื้นที่ส่งมอบสินค้า

       เมื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด และHandheld Computer สถานที่ของผลิตภัณฑ์จะถูกแสดงอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์หรือความจำตรวจสอบบาร์โค้ดบนชั้นวางสินค้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นก็ได้

       การรับสินค้าคืนทั้งหมดสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อหลายรายการถูกรับพร้อมกันแม้จะควรจำแนกสินค้าภายหลังตามคำสั่งซื้อ แต่ก็สามารถทำการรับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

⇒ พิมพ์รายการรับสินค้าล่วงหน้า
⇒ ทำการสแกนบาร์โค้ดของหมายเลขรับสินค้าและหมายเลขสินค้า
⇒ สแกนบาร์โค้ดบนชั้นวางสินค้าที่ได้รับหลังจากรับสินค้า ติดฉลากระบุสินค้าบนกล่องเพื่อทำให้สามารถระบุสินค้าในกล่องได้
⇒ พิมพ์รายการจำแนกสินค้าล่วงหน้า
⇒ ทำการจำแนกสินค้าตามรายการ
⇒ พิมพ์ฉลากส่งมอบสินค้า ติดฉลากบนกล่องหลังจากทำการบรรจุและจัดวางกล่องไว้ที่พื้นที่ส่งมอบสินค้า

       ในการรับสินค้าทั้งหมด สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด และHandheld Computer เพื่อจำแนกสินค้าพร้อมทำการยืนยันสถานะสถานที่จัดเก็บและตรวจสอบการรับสินค้าได้ เมื่อทำการส่งมอบสินค้าที่ไม่หลากหลายไปตามสถานที่ต่างๆ การรับสินค้าทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการรับสินค้าครั้งเดียว