การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าขาออกของ Handheld Computer

       การที่จะตรวจสอบว่าส่งมอบสินค้าถูกต้องหรือไม่ หลังจากการตรวจสอบการส่งมอบข้อมูลของสินค้าและจำนวนจะถูกอัพเดทลงในข้อมูลสินค้าคงคลังในทันที ขั้นตอนงานตรวจสินค้าขาออกมี ดังนี้

ใช้ Handheld Computer เพื่อตรวจสอบสินค้าตามรายการส่งมอบ

       -> พิมพ์รายการส่งมอบ

       -> ตรวจสอบบาร์โค้ดของรายการส่งมอบและกล่องบรรจุภัณฑ์

       -> อัพโหลดผลการตรวจสอบ

       การที่ใช้ Handheld Computer ไม่เพียงป้องกันความผิดพลาดในการส่งมอบเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งข้อมูลกลับไปยังระบบในทันทีได้อีกด้วย และยังสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วอีกด้วย

การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านสินค้าคงคลัง

       สินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษาและปรับปรุงความแม่นยำของสต็อก ซึ่งขั้นตอนการทำงานเป็น ดังนี้ การที่ใช้ Handheld Computer สามารถป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกและป้อนข้อมูลไปยัง PC ได้ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยัง PC โดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลไปยัง PC ดังนี้

       -> ตรวจสอบสินค้าคงคลัง

       -> ส่งข้อมูลโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

       -> อัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์

       การใช้ Handheld Computer ไม่เพียงจำกัดความผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยสายตา หรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังประหยัดเวลาและต้นทุนด้านแรงงานอีกด้วย ผลรวมเงินของสต็อกหรือการเตรียมรายงานสินค้าสามารถทำได้อย่างแม่นยำ

 

       การใช้ Handheld Computer ในขั้นตอนกระบวนการด้านโลจิสติกส์ของการตรวจสินค้าจนถึงการส่งมอบสามารถสรุปได้ ดังนี้

       -> การตรวจสอบสินค้าขาเข้า : ตรวจสอบว่าได้รับสินค้าที่สั่งซื้อถูกต้องหรือไม่

       -> การพิมพ์ฉลาก : พิมพ์ฉลากบาร์โค้ดสำหรับการจัดส่งคลังสินค้า และติดลงบนกล่องสินค้าสำหรับส่งมอบ

       -> การจัดเก็บสินค้าชั่วคราว : จัดเก็บสินค้าที่ชั้นวางของ

       -> การเคลื่อนย้าย/เปิดกล่องสินค้า : ในการที่จะนำสินค้าออกจากล่อง ให้ย้ายกล่องจากชั้นวางไปยังพื้นตรวจดูสินค้าเพื่อทำการตรวจสอบสินค้า

       -> การจัดเก็บ : จัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดบนชั้นวาง

       -> การเลือก : รวบรวมสินค้าที่จำเป็นบนชั้นวาง

       -> การบรรจุหีบห่อ : จัดเรียงและบรรจุสินค้าในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์แบบพับได้

       -> การตรวจสอบสินค้าขาออก : ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ตามรายการส่งมอบ

       และการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด แม้สินค้าจะไม่มีบาร์โค้ดกำกับ ก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ Handheld Computer ได้ดังต่อไปนี้

       กรณีแรก : เนื่องจากบาร์โค้ดไม่ถูกพิมพ์ลงบนกล่องของสินค้าที่ได้รับการจัดการเกี่ยวกับการรับสินค้าจะถูกบันทึกด้วยการเขียน แก้ไขได้โดยใช้ฟังก์ชันของ Handheld Computer แสดงตารางรับสินค้าบนหน้าจอของ Handheld Computer และตรวจสอบสินค้าได้โดยตรงจากบนหน้าจอ และสามารถทำการตรวจสอบสินค้าขาเข้า อัพเดทสินค้าคงคลังและพิมพ์บาร์โค้ดได้พร้อมกัน

       กรณีที่สอง : การติดบาร์โค้ดลงบนสินค้ามีความลำบาก เนื่องจากคุณสมบัติของสินค้า การเลือกใช้เวลามากเกินไป และเกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้ง  แก้ไขปัญหาได้โดย ใช้ฟังก์ชันของ Handheld Computer โดยทำการติดบาร์โค้ดบนชั้นวางและทำการตรวจสอบด้วย Handheld Computer สามารถทำการเลือกและบรรจุได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากปัญหา